MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016.

Numer ogłoszenia: 330034 - 2015
Data zamieszczenia: 03.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie w 2016 r.: 1.1. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80 % w ilości ok. 1 320 Mg (kod odpadu 19 08 05) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 420 Mg OŚ Pępowo 500 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo) OŚ Pogorzela 400 Mg 1.2. skratek w ilości ok. 33 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Gogolewo 2 Mg OŚ Kobylin 15 Mg OŚ Pępowo 8 Mg OŚ Pogorzela 8 Mg 1.3. zawartości piaskowników w ilości ok. 26 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 7 Mg OŚ Pępowo 7 Mg OŚ Pogorzela 12 Mg 1.4. odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 50 Mg (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Pępowo 50 Mg Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników (piasku) oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2.2. W przypadku zamiaru Wykonawcy rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest: - poddać badaniom glebę przed zastosowaniem na niej odebranego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, - przedstawić Zamawiającemu wyniki wymienionego powyżej badania gleby oraz informację o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także inne dane wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. Do określenia przez Wykonawcę dawek ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które będzie mógł zastosować na gruntach przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, Zamawiający udostępni Wykonawcy przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz.924) raz na 6 miesięcy badania osadów ściekowych z: - Oczyszczalni Ścieków w Pępowie, - Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli, - Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie, - Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie. 2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru: - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie, Gogolewie i Pogorzeli bezpośrednio z podajnika ślimakowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, w sposób ciągły, poprzez dostarczenie w powyższym celu kontenera lub naczepy samochodowej do załadunku. Dostawa i odbiór kontenerów lub naczep samochodowych odbywać się będzie jeden raz w ciągu dnia roboczego (w sytuacjach awaryjnych możliwy będzie także odbiór osadów gromadzonych na składowisku osadów), W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej każdej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do przetargu. - skratek gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Gogolewie, Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, - zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, -odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Pępowie, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, 2.4. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). 2.5. Ustalenie ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych odbywać się będzie za pomocą obmiaru wyrażonego w m3 i przeliczenia przy użyciu poniższych wskaźników na Mg - osad 1 m3 = 1,16 Mg - skratki 1 m3 = 1,20 Mg - zawartość piaskowników 1 m3 = 1,35 Mg - odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 m3 = 1,50 Mg 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich decyzji zgodnych z przepisami. 2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych. Do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zastosowanie mają następujące przepisy: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz.U z 2013r, poz.1232 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz.924), - Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Na potwierdzenie braku obecności w objętych przedmiotem zamówienia osadach ściekowych bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Zamawiający udostępnia: - Sprawozdanie Nr 1269/09/2015/M/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pępowie przeprowadzonych w dniu 07.10.2015 r. stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ - Sprawozdanie Nr 935/08/2015/M/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli przeprowadzonych w dniu 09.09.2015 r., stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ - Sprawozdanie Nr 934/08/2015/M/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie przeprowadzonych w dniu 09.09.2015 r., stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ - Sprawozdanie Nr 1270/09/2015/M/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie przeprowadzonych w dniu 07.10.2015 r., stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
II.1.5)
NIE przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Piaskowniki, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 3) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada: 1) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 2) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska( Dz.U.z 2013r, poz.1232 z późn.zm.) w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 3) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj.Dz.U.z 2015r, poz.196 z późn.zm.) obejmujące: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 4) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tj. Dz.U.z 2013r, poz.1136 z późn.zm.) w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający wymaga wskazania głównej usługi, której wykonanie potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej usługi w sposób należyty lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane w w/w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej (poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy).;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Aspekty środowiskowe - 20
IV.2.2)
NIE przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Nie ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Dział techniczny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania: 001_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 002_siwz.pdf
Plik do pobrania: 003_zal.1_2016.doc
Plik do pobrania: 004_zal.2_2016.doc
Plik do pobrania: 005_zal.3_2016.doc
Plik do pobrania: 006_zal.4_2016.doc
Plik do pobrania: 007_zal.5_2016.pdf
Plik do pobrania: 008_zal.6_2016.doc
Plik do pobrania: 009_zal_nr_7_pepowo_07.10.2015.pdf
Plik do pobrania: 010_zal_nr_8_pogorzela_09.09.2015.pdf
Plik do pobrania: 011_zal_nr_9_gogolewo_09.09.2015.pdf
Plik do pobrania: 012_zal_nr_10_kobylin_07.10.2015.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015